அனைத்து பதிவர்களுக்கும், wordpress பின்னூட்டமிட அனுமதி வேண்டி!


அனைத்து பதிவர்களுக்கும், wordpress பதிவர்கள் பின்னூட்டமிட அனுமதி வேண்டி!
எல்லோரும் தங்களது settings – ஐ சரிசெய்து வேர்ட்பிரஸ் (open id ) பின்னூட்டத்திற்கு இடம் கொடுங்கள்
நன்றி!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: