கோத்தபாயே Vs கருணாநிதி…?


கோத்தபாயே Vs கருணாநிதி…?

போர்நிறுத்தம் குறித்து இந்திய அதிகாரிகள் எதுவும் பேசவில்லை என்று இலங்கை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது!
கருணாநிதிக்கு தேவையா இது? நாணாக இருந்திருந்தால் இந்நேரம்…. ஆணால் கருணாநிதி…..
ஹா ஹா ஹா……e0ae95e0af8be0aea4e0af8de0aea4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: